665
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 144,000,000 ریال
115,200,000 ریال
تخفیف: - ریال 28,800,000

مغز کال 2 .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
9,000,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی سبز.

موجودیت کالا: موجود نیست.
15,000,000 ریال
تخفیف:

معز توجمع کنی کله قوچی .

6657
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 2,250,000 ریال
1,980,000 ریال
تخفیف: - ریال 495,000

مغز کال 2

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
7,000,000 ریال
تخفیف:

مغز موشو وگندومی .

تصویری قرار داده نشده است
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 25,000,000 ریال
20,000,000 ریال
تخفیف: - ریال 5,000,000

معز کال سوپر10کیلویی.

تعداد:
06
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 2,500,000 ریال
2,000,000 ریال
تخفیف: - ریال 500,000

مغز کال سوپر

تعداد:
بالا