کال بوست کنده درجه 2(2.5کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

معز کال پوست کنده شده .

این معز ازپسته کالک که پس از مغز شدن که بایکسری عملیات پوست  مغز جدا سازی می شود. این محصول 2.5کیلویی که با قیمت هرکیلو صدهزارتومن ارایه می شود.

مغز مورد نظر چون ازنظر رنگ خوش رنگ نیست ، قیمت بسیار نازلی نسبت به معزهای مشابه دارد.

بالا