1551
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
19,500,000 ریال
15,600,000 ریال

مغز نخودو .

تعداد:
33398
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
6,250,000 ریال

مغز توجمع کنی

تعداد:
5k31
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
9,000,000 ریال

مغز توجمع کنی سبز.

تعداد:
2129
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
15,000,000 ریال

معز توجمع کنی کله قوچی .

تعداد:
155
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
114,000,000 ریال
91,200,000 ریال

مغز نخودو و خندان .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
135,000,000 ریال

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

بالا