موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 19,500,000 ریال
15,600,000 ریال
تخفیف: - ریال 3,900,000

مغز نخودو .

موجودیت کالا: موجود نیست.
6,250,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی

موجودیت کالا: موجود نیست.
9,000,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی سبز.

موجودیت کالا: موجود نیست.
15,000,000 ریال
تخفیف:

معز توجمع کنی کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 114,000,000 ریال
91,200,000 ریال
تخفیف: - ریال 22,800,000

مغز نخودو و خندان .

موجودیت کالا: موجود نیست.
135,000,000 ریال
تخفیف:

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

بالا