مغز دهن بست کله قوچی (60کیلویی)


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغزدهن دبست کله قوچی .
132,000,000 ریال
118,800,000 ریال
تعداد:

این مغر از شکست پسته دهن بست کله قوچی که بوسیله کارگاه فرآوری ومغز کنی بدست می آید ومغز درشت  سالم که برای کارخانه های گز سازی بسیار مناسب است  .

رویِت این مغز به کیفیت همان در عکس می باشد وآنالیز آن دارای 84%مغز درشت وسالم   15% مغزخردشده ولپه  1% مغرگندومی وموشو می باشد.

.قیمت این نوع مغز دویست وبیست هزارتومان که این پک 60کیلویی باگونی نایلونی به مبلغ 132میلیون ریال می باشد.