کله قوچی توچین _1کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

کاه قوچی توچین .
1,008,000 ریال
- ریال 392,000
تعداد:

این پسته درشت ترین پسته می باشد .

این پک یک کیلویی در بسته بندی پاکت کاغذی ارایه می شود .

بالا