131
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
132,000,000 ریال
118,800,000 ریال

مغزدهن دبست کله قوچی .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
135,000,000 ریال

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
120,000,000 ریال

مغز دهن بست فندوقی

بالا