اوحدی 32-33_60کیلویی


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی
67,200,000 ریال
تعداد:

این پسته خندان فندوقی که اونس 32 تا33 دانه خوش رویت ، وخوش دهن ، که مقدار دهن بست ونخودی آن مجاز بوده وهیچ گونه آبخندان قاطی ندارد وبه پسته آجیلی معروف است که به وزن گونی60 کیلو گرم خالص ارایه میگردد ومناسب آجیل فروشان است . رویت ومقدار خوش دهنی آن ، عین مطابق عکس می باشد .

بالا