خندان اوحدی 32-33آجیلی_60کیلویی


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

پسته اوحدی (فندوقی ) آجیلی

این پسته خندان فندوقی که اونس 32 تا33 دانه خوش رویت ، وخوش دهن ، که مقدار دهن بست ونخودی آن مجاز بوده وهیچ گونه آبخندان قاطی ندارد وبه پسته آجیلی معروف است که به وزن گونی60 کیلو گرم خالص ارایه میگردد ومناسب آجیل فروشان است . رویت ومقدار خوش دهنی آن ، عین مطابق عکس می باشد قیمت هر کیلو صدوسی وپتج هزار تومن است .

بالا