کال بوست کنده درجه 2(2.5کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

معز کال پوست کنده شده .
2,000,000 ریال
تعداد:

این معز ازپسته کالک که پس از مغز شدن که بایکسری عملیات پوست روی مغز جدا سازی می شود. فی هشتادهزارتومن،( پک 2.5کیلویی قیمت دویست هزارتومن).

مغز مورد نظر چون کیفیت پایینی دارد ، قیمت بسیار نازلی نسبت به معزهای مشابه می باشد.

بالا