مغز توجمع کنی (5کیلویی )


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز توجمع کنی
6,250,000 ریال
تعداد:

این مغز از داخل پسته های خنذان توسط کارگر زن جمع آوری می شود ومصارف زیادی دارد.

بالا