مغز توجمع کنی (5کیلویی )


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز توجمع کنی

این مغز از داخل پسته های خنذان توسط کارگر زن جمع آوری می شود ومصارف زیادی دارد.

بالا