مغز دهن بست کله قوچی _60کیلویی


موجودیت کالا: کالا در انبار
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغزدهن بست کله قوچی .
132,000,000 ریال
تعداد:

این محصول از شکست پسته دهن بست کله قوچی بدست می آید.

این مغز معمولا از دهن بست کله قوچی از اونس 24تا 28 دانه که توسط دستگاه های شکست دهن بست بدست می آید وچون از دهن بست بدستد می آید هیچگونه آلودگی یا آب دیده نمی باشد وبسیار مناسب گز سازان است .

بالا