به دوستان خود بگویید

معز نخودو _10کیلویی

مغز نخودو .
1551