سئوال از کارشناس

مغز دهن بست کله قوچی (60کیلویی)

مغزدهن دبست کله قوچی .
131