مغز دهن بست کله قوچی (60کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغزدهن دبست کله قوچی .
قیمت پایه: 132,000,000 ریال
118,800,000 ریال
تخفیف: - ریال 13,200,000

این مغر از شکست پسته دهن بست کله قوچی که بوسیله کارگاه فرآوری ومغز کنی بدست می آید ومغز درشت  سالم که برای کارخانه های گز سازی بسیار مناسب است  .

رویِت این مغز به کیفیت همان در عکس می باشد وآنالیز آن دارای 84%مغز درشت وسالم   15% مغزخردشده ولپه  1% مغرگندومی وموشو می باشد.

.قیمت این نوع مغز دویست وبیست هزارتومان که این پک 60کیلویی باگونی نایلونی به مبلغ 132میلیون ریال می باشد.

بالا