مغز نخودو (60کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

مغز نخودو و خندان .
114,000,000 ریال
91,200,000 ریال

این مغز از شکست پسته های نخودو وریز وبعضی ازپسته هایی که رنگ پوست آنها تیره یا کدرشده ومناسب بازار آجیلی یا صادراتی نباشد توسط دست مغز می شود وپر مصرف ترین نوع مغز درصنایع غذایی ؛شیرینی سازان وگز سازان می باشد .

بالا