سئوال از کارشناس

مغز توجمع کنی سبز(5کیلویی)

مغز توجمع کنی سبز.
5k31