مغز توجمع کنی کله قوچی(10کیلویی)


موجودیت کالا: موجود نیست.
چاپپست الکترونیک

پیش نمایش سریع

معز توجمع کنی کله قوچی .

این مغز از جمع شده مغز های داخل پسته های خندان کله قوچی فراهم شده است وخیلی مغز درشت و مناسب گز سازان است .

.

بالا