موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 19,500,000 ریال
15,600,000 ریال
تخفیف: - ریال 3,900,000

مغز نخودو .

665
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 144,000,000 ریال
115,200,000 ریال
تخفیف: - ریال 28,800,000

مغز کال 2 .

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
6,250,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی

موجودیت کالا: موجود نیست.
9,000,000 ریال
تخفیف:

مغز توجمع کنی سبز.

موجودیت کالا: موجود نیست.
15,000,000 ریال
تخفیف:

معز توجمع کنی کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 132,000,000 ریال
118,800,000 ریال
تخفیف: - ریال 13,200,000

مغزدهن دبست کله قوچی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
قیمت پایه: 114,000,000 ریال
91,200,000 ریال
تخفیف: - ریال 22,800,000

مغز نخودو و خندان .

موجودیت کالا: موجود نیست.
135,000,000 ریال
تخفیف:

مغز نخودو شکم سبز کرمانی .

6657
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 2,250,000 ریال
1,980,000 ریال
تخفیف: - ریال 495,000

مغز کال 2

تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.
7,000,000 ریال
تخفیف:

مغز موشو وگندومی .

موجودیت کالا: موجود نیست.
120,000,000 ریال
تخفیف:

مغز دهن بست فندوقی

تصویری قرار داده نشده است
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 25,000,000 ریال
20,000,000 ریال
تخفیف: - ریال 5,000,000

معز کال سوپر10کیلویی.

تعداد:
06
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
قیمت پایه: 2,500,000 ریال
2,000,000 ریال
تخفیف: - ریال 500,000

مغز کال سوپر

تعداد:
بالا