کله قوچی 31 _60کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

خندان کله قوچی 31 دانه .
72,000,000 ریال
64,800,000 ریال
Quantity:

کله قوچی غربال شده که اونس آن بین 30 تا321 یکدست بدون ریزو نخودو می بقاشد بادهن بست مجاز ، مناسب آجیل فروشان و عمده فروشان مواد غذایی است .

چون محصول پسته امسال بسیار ریز وبا اونس بالا شده در نتیجه کله قوچی مورد نظر دارای اونس 31 دانه شده است . این پسته خوش رویت ویکدست ویکنواخت است که عکس های ضمنیمه کالا تایید می کند .

بالا