کله قوچی توچین _60کیلویی


Product Availability: Out of Stock
PrintEmail

Quick Overview

کله قوچی توچین .

این پسته که از غربال شده پسته کله قوچی بدست می آید که درشت ترین پسته محسوب می شود وهیچگونه پسته ریز ودهن بست ندارد وبرای هدیه دادن یا کادو دادن بسیارمناسب است این محصول در بسته بندی 60کیلویی با گونی کتانی ارایه می گردد.

.

بالا