کله قوچی 31 دانه_1کیلویی


Product Availability: Product in stock
PrintEmail

Quick Overview

خندان کله قوچی 31دانه .
1,250,000 ریال
1,125,000 ریال
Quantity:

این پسته کله قوچی از غربال شده پسته های خندان کله قوچی بدست آمده که اونس حدود30تا 32 دانه می باشد ونسبت به سایر پسته های خندان کله قوچی ارزانتر وهمان طمع کله قوچی است وبسته بندی 1کیلویی پاکت کاغذی ارایه می شود .

بالا