خندان اوحدی آجیلی_10کیلویی


Product Availability: Out of Stock
PrintEmail

Quick Overview

خندان اوحدی آجیلی .

این پسته خندان فندوقی که اونس 32 تا33 دانه خوش رویت ، وخوش دهن ، که مقدار دهن بست ونخودی آن مجاز بوده وهیچ گونه آبخندان قاطی ندارد وبه پسته آجیلی معروف است که به وزن 10 کیلو گرم خالص ارایه میگردد ومناسب آجیل فروشان است . رویت ومقدار خوش دهنی آن ، عین مطابق عکس می باشد قیمت هر کیلو صدوسی وشش هزار تومن است .

.

بالا